:

:

:

: 37

:

:

:

: 47

:

:

:

: 21

....................

samya

: Casablanca

:

:

: 30

Insan jad sariha wafiya romansiya . Dakhalt ma9i bi 9asd zwaj walisa tasliya

linah

: Casablanca

:

:

: 30

Jada fi mawdo3 zawaj. Romansiya sariha owafiya

rimae

: Casablanca

:

:

: 30

Insana hanon mtafiha romansya

:

:

:

: 25

safaa

:

:

:

: 35

:

:

:

: 18

........................................................................... ..... . ...................

hana

: raba

:

:

: 45

ffatat hadia roumansiya hanounatayiba

1  2  3