:

:

:

: 45

:

:

:

: 40

:

:

:

: 42

========== ===================================================== ================================================= ============================================= ================

:

:

:

: 36

:

:

:

: 28

:

:

:

: 27

().

:

:

:

: 33

:

:

:

: 26

. . . .

Sara

:

:

:

: 33

:

:

:

: 28

1  2  3